Zakoni i pravilnici

Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima

NN 88/14
NN 20/15

Zakon o energiji

NN 120/12
NN 14/14
NN 102/15
NN 68/18

Zakon o tržištu električne energije

NN 22/13
NN 102/15
NN 68/18
NN 52/19

Zakon o tržištu toplinske energije

NN 22/13
NN 102/15
NN 86/19/15

Zakon o tržištu plina

NN 18/18
NN 18/18

Zakon o energetskoj učinkovitosti

NN 127/14
NN 116/18
NN 116/18

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti

NN 120/12
NN 68/18

Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata

NN 19/14
NN 73/17
NN 96/19

Zakon o biogorivima za prijevoz

NN 65/09
NN 145/10
NN 26/11
NN 144/12
NN 14/14
NN 94/18

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

NN 100/15
NN 111/18

Pravilnik o tlačnoj opremi

NN 79/16